សំនួរញឹកញាប់

តើអ្នកមានការធានាសម្រាប់ផលិតផលដែរឬទេ?

2019-01-22
បាទ / ចាសយើងធានាគុណភាពរបស់យើងសម្រាប់មួយឆ្នាំ។