សំនួរញឹកញាប់

How many employees are dedicated to QC?

2019-01-22
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត QC និងអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន 1 នាក់នៅគ្រប់ពេលវេលា។ គ្រប់គ្នាតែមួយគត់គឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់ផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាល។