សំនួរញឹកញាប់

What’s the delivery?

2019-01-22
ដោយមានឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួនជាង 8000 នៅក្នុងស្តុកយើងអាចផ្ញើផលិតផលស្តុកក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ប្រសិនបើផលិតផលដែលអ្នកត្រូវការគឺអស់ពីស្តុកយើងនឹងបញ្ជាក់ការដឹកជញ្ជូនជាមួយអ្នក។ ចាប់តាំងពីយើងមានការរៀបចំផ្ទាល់ខ្លួននិងឧបករណ៍ផលិតកម្មសម្រាប់ការប្រែប្រួលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពី 10 ទៅ 10,000 បំណែកដំណើរការជាទូទៅត្រូវចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃជំនួសឱ្យសប្តាហ៍ឬខែ។