សំនួរញឹកញាប់

តើអ្វីជាដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់អ្នក?

2019-01-22
យើងមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងគ្រប់ជំហាន។ ជាពិសេសយើងបានបណ្តាក់ទុនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សិតដោយប្រើបច្ចេកវិជ្ជាទាន់សម័យដើម្បីកែលម្អមុខមាត់ឱ្យច្បាស់លាស់បំផុត។ ដែលធានាគុណភាពរបស់យើងរក្សាបានល្អបំផុត។ វាជាគោលនយោបាយរបស់យើង 100% ត្រួតពិនិត្យផលិតផលទាំងអស់ដែលចាកចេញពីរោងចក្ររបស់យើងយើងអាចធានាយ៉ាងច្បាស់ថាផលិតផលនេះមានមុខងារត្រឹមត្រូវ 100% មុនពេលវាចាកចេញពីរោងចក្ររបស់យើង។